Газификация Смолян

„РАЙКОВ СЕРВИЗ” ООД е притежател на лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015г. за извършване на дейността «разпределение на природен газ» и лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015г. за извършване на дейността «снабдяване с природен газ от краен снабдител» за територията на община Смолян за срок от 35 години.

Проектът за газификация на община Смолян осигурява възможност за достъп до природния газ и ползването му от всички клиенти, като предвижда доставка на промишлени и търговски потребители, на обществени и социални заведения, и на домакинствата.

Бизнес планът отразява намеренията и реалните възможности на дружеството, базиращите се на натрупания опит в областта на газоразпределението и снабдяването с природен газ, и на наличния потенциал от финансови, технически и организационни възможности на компанията.

Осигуряването на възможност за потребление на природен газ ще създаде редица предимства на населението, живеещо на територията, и на бизнес компаниите в района.

Предвид отдалечеността на община Смолян от газопреносната мрежа и сложния планински релеф до и в самата територия, захранването с природен газ ще се осъществи по така наречена технология "Виртуален газопровод"- доставка на компресиран природен газ в полуремаркета с бутилкови групи. .