Цени

О Б Я В Л Е Н И Е

«Райков сервиз» ООД, на основание изискванията на чл. 33 от Наредба №2/19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, обявява предложението си за утвърждаване на цени за клиенти на територията на община Смолян, за първи регулаторен период 2018г. – 2022г., както следва:

Потребителски групи и подгрупи

Пределни цени за разпределение на природен газ

 

 

(лв./1000 куб.м)

Пределни цени за снабдяване с природен газ

при изградена връзка с преносната мрежа

 

(лв./1000 куб.м)

Промишлени потребители

115,81

6,01

Обществено-административни и търговски потребители

235,62

7,45

Битови потребители

424,54

36,04

 

 

Потребителски групи и подгрупи

Пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа
(лв.)

Промишлени потребители

 

до 15 м3/час

1 894

над 15 м3/час

3 295

Обществено-административни и търговски потребители

 

до 15 м3/час

1 543

над 15 м3/час

2 902

Битови потребители

364

 

Забележка: В посочените цени не е включен ДДС и акциз

 

22.12.2017 г.

гр. Смолян