Обявление

Обявление

    “ РАЙКОВ СЕРВИЗ” ООД – Димитровград   тел. 0888 584 244, факс: 0391 60636     email: raykovserviz@abv.bg  

„Райков сервиз“ ООД

 

обявява, че

има изготвени Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Райков сервиз“ ООД, Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Райков сервиз“ ООД и Правила за работа с потребителите на „Райков сервиз“ ООД. Текстовете са на разположение на потребителите в клиентския център на „Райков сервиз“ ООД в град Смолян, ул. „Училищна“ №3, както и на интернет страниците http://www.raykov-serviz.com и http://www.rodopigaz.com.

 

„Райков сервиз“ ООД насрочва общественото им обсъждане на 25.10.2018 г.от 11.00 часа в офиса на дружеството в гр. Смолян на адрес ул. „Училищна“ №3.

Най-учтиво каним всички заинтересовани лица, които искат да се включат в обсъждането да заповядат в гореспоменатите офис, ден и час.

 

Коментари и предложения за промени в проектите за Общи условия и Правила за работа с потребителите ще се приемат на тел. 0888/584244 или на адрес: гр. Смолян на адрес ул. „Училищна“ №3, както и на e-mail: raykovserviz@abv.bg 

 

Consumer Check list

Pravila - Копие

Prenos - Райков