Приложение № 1 към Общи условия на
договорите за доставка на природен газ
от краен снабдител на „Райков сервиз“ ООД

Контролен списък

Настоящият контролен списък е изготвен от „Райков сервиз“ ООД въз основа на контролния списък, приет от Европейската комисия. Съгласно чл. 38б, ал. 2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката този контролен списък представлява неразделна част от Общите условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Райков сервиз“ ООД

I. Кои организации или органи могат да ми помогнат, за да науча повече за смяната на доставчика на природен газ?
II. Какви са моите права като клиент на природен газ?

III. Къде мога да намеря повече информация за начините на плащане?

IV. Каква информация трябва да бъде предоставена с фактурата?

V. Къде мога да открия повече информация относно мерките за енергийна ефективност в моя регион?

VI. Кой орган е отговорен за защитата на потребителите? Има ли той поделение в моя регион?

VII. Какъв е минимумът от информация, който трябва да получавам от моя доставчик с фактурата?

VIII. Към кого мога да се обърна, ако фактурата ми не съдържа минимума от информация?

IX. Къде мога да получа информация относно консумираните от мен количества природен газ за даден период: за година, за месец?

X. Къде мога да намеря достъп до пълна и изчерпателна информация относно всички аспекти на бъдещия ми договор със „Райков сервиз“ ООД, преди да се обвържа? След влизането в сила на договора, как мога да имам достъп до пълна информация за неговото цялостно съдържание и приложими условия?

XI. Какви са основните правила за прекратяване на моя договор? И по-специално в следните случаи:

XII. Къде мога да намеря информация относно основанията, даващи право на доставчика ми да прекрати договора?

XIII. Какъв е механизмът за обработка на жалби, възприет от доставчика? Какви са процедурите за решаване на спорове? Към кого мога да се обърна за помощ без допълнителни разходи?

XIV. Има ли система за компенсиране в случай на невъзможност на доставчика да постигне определените показатели за качество на доставките?

XV. Какви стъпки трябва да предприеме доставчика преди да прекъсне снабдяването поради неплатена сметка?

XVI. Как да различавам цена, такса и тарифа, включени във фактурата ми? Каква информация трябва да получа от доставчика за таксите, които той събира? Какви са правилата за изчисляване, използвани от „Райков сервиз“ ООД?

XVII. Ще ми бъдат ли изисквани депозити и такси за присъединяване? Как мога да науча повече за тях?

XVIII. Има ли максимален период, за който моят доставчик трябва да предоставя данни за консумацията ми?

XIX. Кога и как се отчита моето средство за търговско измерване?

XX. Изложен ли съм на нестабилни цени на природния газ през определен период от договора? Има ли публични мерки за намаляване на риска да се конфронтирам със съществено увеличаване на цената?

XXI. Към кого трябва да се обърна в случай на доставка на природен газ за първи път? С кого сключвам договор?

XXII. Трябва ли да сключа договор, за да бъда физически присъединен към газоразпределителната мрежа и с кого?

XXIII. Към кого да се обърна в случай на прекъсване на доставката? Към кого да се обърна, ако имам други технически въпроси по отношение на доставките?

XXIV. Кой е отговорен за вреди, настъпили в моя дом поради прекъсване на доставките?

XXV. В случай че изпадна във временно финансово затруднение, как мога да предотвратя прекъсването на доставката, която от жизнено значение за нуждите на моето домакинство за отопление и готвене?

XXVI. В случай на национална / регионална енергийна криза къде мога да намеря информация за извънредните мерки, приложими за моя регион?

XXVII. Имам нужда от подкрепа за решаване на спор с моя доставчик или оператор на мрежата. От кой неутрален и независим държавен орган мога да поискам съдействие без заплащане?

XXVIII. Какво ще се случи, ако не реагирам на покана за плащане?